Artikeln publiceras med tillstånd av författaren Terje Storjord. Stort tack!

LKAB krever at Norge forsterker Ofotbanen

I 1999 bør den norske staten begynne å bygge ut Ofotbanen til å tåle tyngre malmvogner og lengre malmtog. Svenske LKAB har rettet en formell henvendelse til Samferdselsdepartementet for å få penger til utbyggingen i Statsbudsjettet neste år.

Av TERJE STORJORD, tidningen Fremover

I høst og i vinter har det svenske gruve- og industrikonsernet LKAB markedsført sine synspunkter på Malmbanens og Ofotbanens fremtid. Politikere og næringslivsfolk i Narvik og Bodø har fått høre hvorfor det tjener lokalsamfunnet å bygge ut banen til 30 tonns aksellast og lengre togsett. LKAB-sjefene har likeledes fortalt jernbanebyråkrater i Narvik og i Oslo at det er Statens plikt å holde kjøreveien som jernbaneselskapene NSB og MTAB (LKAB/SJ/NSB) skal bruke, og at det derfor er det statlige Jernbaneverket som må betale de 180 millionene som det vil koste å ruste opp Ofotbanen.

Mer malm over Narvik

De har alle fått høre hvor viktig det er for LKAB å kunne bruke større vogner og lengre togsett for å drive økonomisk effektivt og kunne gjennomføre den planlagte kraftige økningen av malmskipningen over Narvik. LKAB har i møtene gjort tydelig oppmerksom på at det ikke vil være særlig plass til flere lange og hurtige godsekspresser mellom Narvik og Oslo, Europa eller Finland og Russland hvis ikke Ofotbanen blir bygget ut og forsterket. Hittil har det vært prat og presentasjoner. Nå har LKAB tatt et langt steg videre i påvirkningsprosessen og sendt et langt og grundig brev til Det Kongelige Samferdselsdepartement der selskapet formelt ber om at den norske staten gjennom Jernbaneverket gjør sin plikt som eier av Ofotbanen og bygger ut banen etter kunden LKABs nye behov.

Prinsipper

I brevet heter det blant annet: «LKABs prinsipielle syn er at det er baneeieren (Jernbaneverket) som har ansvaret for å tilby et fullverdig produkt til kundene.»

Videre at «..det må være leverandøren som skal stå for de ca. 180 millionene som opprustingen koster.»

Dersom banen ikke opprustes, mener LKAB det vil få vidtgående konsekvenser: «Kapasitetsgrensen for Ofotbanen er i praksis nådd. Eksisterende og planlagt godstrafikk vil bli rammet fordi det blir vanskelig å opprettholde regularitet og tidsfrister. Lovende nye satsinger innen jernbanen vil ikke kunne realiseres på grunn av plassmangel.»

Videre skriver LKAB at «Viktige satsingsområder innen næringsvirksomhet for Narvik-samfunnet og for hele Nordkalotten vil utebli.» og at «En opprustet bane er en forutsetning for at også visjonen om Narvik som logistikksentrum skal virkeliggjøres.».

Norberg og Eliassen

Brevet er undertegnet av LKABs direktør for logistikk Birger Norberg og av sjefen for den norske delen av jernbaneselskapet MTAB, Halvdan Eliassen i MTAS. Samferdselsdepartementet har sendt LKABs brev videre til Jernbaneverket til uttalelse. I løpet av våren vil departementet gi LKAB svar om hvem som skal betale regningen for Ofotbanen.